Перенесено в http://forum.mozilla.ru/doku.php?id=firefox:faqs:localization_1.1